Przełączniki wiersza polecenia przeglądarki Radmin Viewer

 
Radmin jumpto Opcje wiersza poleceń

Plik wykonywalny przeglądarki Ramin Viewer radmin.exe, znajdujący się w katalogu instalacji, można uruchamiać z następującymi przełącznikami wiersza poleceń:

 • /connect

  Inicjuje połączenie z komputerem zdalnym bez użycia książki telefonicznej:

  /connect:<adres>:<port>

  gdzie:

  • adres

   jest adresem IP lub nazwą DNS komputera zdalnego.

  • port

   jest numerem portu, który skonfigurowano do połączeń w programie Radmin Server zainstalowanym na komputerze zdalnym.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /through

  prowadzi połączenie przez pośredniczący program Radmin Server.

  /through:<adres>:<port>

  gdzie:

  • adres

   jest adresem IP lub nazwą DNS komputera pośredniczącego.

  • port

   jest numerem portu, który skonfigurowano do połączeń w programie Radmin Server zainstalowanym na komputerze pośredniczącym.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /through:212.44.121.1:2000

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /pbpath

  uruchamia określony plik książki telefonicznej.

  /pbpath“ścieżka”

  gdzie:

  • ścieżka

   jest ścieżką i nazwą pliku książki telefonicznej.

  Przykład:

  /pbpath”C:\my.rpb”

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /noinput

  łączy za pomocą trybu połączenia Tylko podgląd.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /telnet

  łączy w trybie połączenia Telnet.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /telnet

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /file

  łączy w trybie połączenia Transfer plików.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /file

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /shutdown

  łączy w trybie połączenia Zamknięcie.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /shutdown

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /chat

  łączy w trybie połączenia Rozmowa tekstowa.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /chat

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /voice

  łączy w trybie połączenia Rozmowa głosowa.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /voice

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /message

  łączy w trybie połączenia Wysyłanie wiadomości.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /message

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /fullscreen

  Używany w trybach połączenia Pełna kontrola (bez przełączników trybu) lub Tylko podgląd (przełącznik ‘/noinput’). Wyświetla okno komputera zdalnego na pełnym ekranie.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput /fullscreen

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /24bpp, /16bpp, /8bpp, /4bpp, /2bpp, /1bpp

  Używany w trybach połączenia Pełna kontrola (bez przełączników trybu) lub Tylko podgląd (przełącznik ‘/noinput’). Określa głębię koloru obrazów, jakie program Radmin Server prześle do przeglądarki Radmin Viewer. Niższa głębia koloru będzie wymagała mniejszej ilości danych do przesłania przez sieć, co poprawi szybkość aktualizacji, ale pogorszy jakość obrazu. Maksymalna głębia koloru zapewnia prawie taką samą jakość obrazu jak na komputerze zdalnym, ale szybkość aktualizacji może być mniejsza.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput /hicolor

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /updates

  /updates:<liczba aktualizacji na sekundę>

  gdzie:

  • liczba aktualizacji na sekundę

   ustawia maksymalną liczbę aktualizacji ekranu na sekundę.

  Używany w trybach połączenia Pełna kontrola (bez przełączników trybu) lub Tylko podgląd (przełącznik ‘/noinput’). Wyświetli okno komputera zdalnego z liczbą aktualizacji na sekundę nie większą niż określana.

  Przykład:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput /updates:30

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /sendrequest

  Wysyła plik żądania aktywacji określonej kopii programu Radmin Server do Serwera aktywacji firmy Famatech i zapisuje odebrany plik licencji. Odebrany plik licencji można użyć do aktywowania programu Radmin Server ręcznie lub za pomocą przełączników wiersza poleceń programu Radmin Server.

  /sendrequest /requestfile”<nazwa pliku żądania>” /licensefile”<nazwa pliku licencji>[/outputfile"<nazwa pliku wynikowego>"]

  gdzie:

  • nazwa pliku żądania

   jest nazwą i ścieżką dostępu pliku żądania aktywacji wygenerowanego przez program Radmin Server. Więcej informacji…

  • nazwa pliku licencji

   jest nazwą i ścieżką dostępu pliku licencji do zapisania.

  • nazwa pliku wyjściowego

   jest przełącznikiem dodatkowym, który określa nazwę i ścieżkę dostępu pliku raportu do zapisania. Plik raportu będzie zawierał opis tekstowy powodzenia lub niepowodzenia operacji.

  Przykład:

  radmin.exe /sendrequest /requestfile”C:\fam.request” /licensefile”C:\fam.license”

  lub

  radmin.exe /sendrequest /requestfile”C:\fam.request” /licensefile”C:\fam.license” /outputfile”C:\fam.log”

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /?

  Wyświetla okno z listą dostępnych przełączników wiersza poleceń.

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

Radmin related Opcje wiersza poleceń

Opcje wiersza poleceń